Beienhaus asbl: E participative Wunnprojet fir Leit iwwer 50 Joer (09.2022)

Vill Leit denken am Alter un en Altersheem oder un d'Konzept vum betreite Wunnen. Fir d'Beienhaus asbl sollt et awer nach eng weider Méiglechkeet ginn. Méi dozou

Och als Radio Versioun

Wat ginn et fir Alternative fir d’Wunnen am drëtten Alter? (02.2019)

Et ass eng Fro, déi ee sech vläicht net gäre stellt: Wéi wunnen ech, wann ech bis al sinn? Ganz eleng doheem? Oder dach an engem Altersheem? Méi dozou